Actueel in de omgeving

Onderzoek windenergie Diemen: Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

(14 oktober 2022) In het kader van de RES (Regionale Energie Strategie) onderzoekt de gemeente Diemen vijf zoekgebieden voor het plaatsen van windmolens. Twee van die zoeklocaties bevinden zich aan de westzijde van Weespersluis, aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal.

De gemeente Diemen heeft op 23 september de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd, waarin wordt aangegeven wat er in het kader van de milieueffectrapportage (MER) onderzocht gaat worden. Het is nog tot 5 november mogelijk om te reageren op de NRD. De NRD is hier te downloaden. Op deze pagina staat ook aangegeven hoe een zienswijze op de NRD kan worden ingediend.

De GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis heeft als stakeholder voor het meest dichtbij gelegen zoekgebied op Diemer grondgebied in meerdere contacten, onder anderen met wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg, duidelijk gemaakt dat:

  • ’t Breedland een natuurcompensatiegebied is in het kader van de Wet Natuurbescherming, met het kerngebied aan de westzijde bij de voormalige Eendenkooi, waar geen verstoring van beschermde fauna mag plaatsvinden;
  • Huidige bewoners van Weespersluis zich zorgen maken over de komst van windturbines;
  • Er zorgen zijn over de besluitvorming over de komst van windmolens, vooruitlopend op de implementatie van landelijke normen ten aanzien van gezondheid en verschillende vormen van hinder door windmolens;
  • De  bewoners die het dichtst bij de eventuele locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal komen te wonen, nog niet bekend zijn;
  • Het nogal eens gebeurt dat er in de stukken, ook waar het gaat om de RES van de gemeente Amsterdam, wordt uitgegaan van kaartjes waarop slechts een deel van Weespersluis is bebouwd, en dat niet uitgegaan wordt van het eindbeeld conform het onherroepelijke bestemmingsplan.

De GEM zal dit in een schriftelijke reactie op de NRD nader uiteenzetten. Wethouder Sikkes-van den Berg heeft in het gesprek dat onlangs plaatsvond, benadrukt dat de gemeente Diemen géén onomkeerbare besluiten neemt over de plaatsing van windmolens vooruitlopend op de landelijke normen voor windmolens. Dat betekent dat de eventueel te plaatsen windmolens moeten voldoen aan de landelijke normen. Verder heeft de wethouder aangegeven dat, als het aan hem ligt, minimaal 50% van het eigenaarschap van windmolens in zijn gemeente in handen komt van omwonenden rond de windmolens, ongeacht in welke gemeente die omwonenden wonen. De gemeente Diemen heeft niet de bedoeling om een vooraf vastgestelde ambitie ten aanzien van windenergie te verwezenlijken, maar heeft de insteek om windenergie alléén te realiseren op plaatsen waar dat uit oogpunt van onder meer milieu, gezondheid en veiligheid kan.

Naast de twee Diemer locaties is ook het zoekgebied ‘Diemerscheg’ van de gemeente Amsterdam van belang voor Weespersluis. Dit gebied ligt net ten zuiden van de meest zuidelijke zoeklocatie van de gemeente Diemen. De NRD en de MER voor het Amsterdamse zoekgebied ‘Diemerescheg’ volgen later. Dit proces zal ook nauwlettend door de GEM Bloemendalerpolder / Weespersluis worden gevolgd.

Het project Bloemendalerpolder / Weespersluis is een project van de GEM Bloemendalerpolder CV. Deze bestaat uit BPD Ontwikkeling, Adriaan van Erk, AM, Blauwhoed en Van Wijnen Groep. Voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder werken zij nauw samen met de gemeente Amsterdam, de gemeente Gooise Meren, de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Rijksvastgoedbedrijf.

 

 
Cookie-instellingen